Tillverkarvägen 20, 187 66 Täby

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor för WorkMotions AB, Täby

(giltiga fr.o.m. 1 januari 2020)

 

 

Tillämplighet

 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller såvida de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna, det vill säga mellan WorkMotions AB (även kallad säljaren) och köparen.

Prisuppgifter

 1. Angivna produktpriser gäller exklusive mervärdesskatt samt andra av myndigheter beslutade skatter och avgifter, och är vidare angivna exklusive kostnad för transport till köparen.
 2. I händelse WorkMotions ombesörjer transport av godset, kommer fraktkostnad faktureras särskilt.

Anbud, accept och order

 1. Av WorkMotions lämnat anbud är bindande 30 dagar från anbudets datum, om ej annat särskilt överenskommits. Köparens accept skall vara säljaren tillhanda inom denna tid.
 2. Order lagd via WorkMotions internetbaserade webshop utgör accept på det anbud som webshopens sortiment, produktbeskrivningar, priser, mm, utgör.
 3. WorkMotions friskriver sig från eventuellt ansvar för uppenbara felskrivningar i anbud liksom i webshopens texter och priser.
 4. Annulationer av orderbekräftade beställningar accepteras inte, då WorkMotions primärt producerar direkt mot order och ej mot lager.

Förpackning

 1. I anbud, webshop och prislistor angivna priser inkluderar, såvida ej annat överenskommits, kostnaden för förpackning eller emballage avsett för att förhindra skada eller försämring på godset under normala transportförhållanden inom Sveriges gränser.
 2. Köparen kan mot särskild ersättning begära att godset förpackas i exportförpackning.

Leverans

 1. Leverans sker enligt FCA [säljarens fabrik] – Incoterms 2020, om inte annat skriftligen överenskommits.
 2. Beräknad leveransvecka från säljarens fabrik samt utskeppningsort och leveranssätt framgår av orderbekräftelse som utsändes av säljaren efter köparens accept. Det åligger köparen att kontrollera att WorkMotions ordererkännande överensstämmer med köparens beställning och att leverans- och faktureringsadress samt eventuell godsmärkning och fakturareferens är korrekta. Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra gällande, skall vara WorkMotions tillhanda senast 3 arbetsdagar efter orderbekräftelsens utskriftsdag.
 3. Om köparen underlåter att mottaga godset på av WorkMotions slutligt fastställd, och till köparen informerad, leveranstidpunkt eller begär uppskov med leverans mer än 5 dagar från slutligt fastställd leveranstidpunkt, är köparen ändå skyldig att erlägga betalning som om godset levererats. Kostnaden för lagring skall då bestämmas till 1 procent av fakturerat nettovärde exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka (minimum SEK 500.- per order).
 4. Om köparen i förekommande fall ej förskottsbetalat eller ej ställt säkerhet enligt punkt 22 i rätt tid, är WorkMotions berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att förskottsbetalning erhållits eller säkerhet har ställts.

Installation

 1. Om WorkMotions enligt särskild överenskommelse mellan parterna åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att:
 • Tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen skall ske är disponibla för säljaren.
 • Lagringsutrymmen och uppackningslokaler på installationsplatsen står till säljarens förfogande. lokalerna där installationen skall ske, är avstädade samt att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen.
 • Lokalerna är iordningställda enligt anvisningar som säljaren tillhandahållit.
 • Säljaren kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.
 • Säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning.
 • Lokalerna där installationen skall ske under installationstiden är låsta under tid som verksamhet ej pågår.
 1. Om säljarens arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte iakttagit anvisningarna i punkt 14 är säljaren berättigade till ersättning för dessa kostnader.
 2. WorkMotions ansvarar ej för framdragning av el-, telekommunikations- eller multimedialedningar.

Ansvar för levererat gods

 1. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess full betalning erlagts.

Returer

 1. WorkMotions tar normalt sett inga varor i retur, då WorkMotions primärt producerar direkt mot order och ej mot lager.

Betalningsvillkor

 1. Betalning sker mot faktura senast 14 dagar efter fakturadatum om ej annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från fakturans förfallodag som med åtta (8) procent överstiger riksbankens referensränta samt ev. påminnelseavgifter. Eventuella anmärkningar mot faktura skall lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.
 2. WorkMotions förbehåller sig rätten att före leverans utföra sedvanlig kreditbedömning.
 3. Säljarens kreditbedömning av köparen kan leda till att vid behov kräva säkerhet av köparen. Säljaren äger därvid rätt att ej leverera godset om köparen kan antagas vara på obestånd och köparen inte erlägger betalning i förskott eller ställer av WorkMotions accepterad säkerhet för betalning.

Äganderättsförbehåll

 1. Det levererade godset förblir WorkMotions egendom till dess det blivit till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått till köparen, utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa myndigheten om ägarförhållandet samt omedelbart underrätta WorkMotions därom. Intill dess äganderätt till godset helt övergått till köparen äger ej denne utan WorkMotions skriftliga medgivande föra godset ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig att vårda godset på sådant sätt att WorkMotions rätt ej äventyras, innefattande bl.a. att köparen skall hålla godset försäkrat i den omfattning och på de villkor som påkallats av WorkMotions. Vid ev. förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, skall köparen utan dröjsmål underrätta WorkMotions härom.

Transport och transportskada

 1. Efter särskild överenskommelse mellan parterna kan WorkMotions ombesörja transport av godset på köparens bekostnad. WorkMotions åtar sig dock inte något ansvar för denna transport, utöver leveransvillkoren i punkt 10, utan sluter ett avtal med transportföretag för köparens räkning.
 2. Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, skall köparen anmäla skadan till transportföretaget omgående efter godsets mottagande. Vid synlig transportskada ska detta skrivas direkt på fraktsedeln.

Skadestånd

 1. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel eller brist i godset eller vid försening av leverans utge någon ersättning till köparen för utebliven vinst eller annan indirekt skada.
 2. Är ena parten skyldig att utge skadestånd till den andra skall skadeståndet täcka endast sådan skada, som den felande parten skäligen kunde förutsett vid tiden för avtals slutande. Ersättning för skada må under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande värdet av den del av leverans av gods som orsakats skada.

Modelländringar

 1. WorkMotions förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är tillverkningsmotiverad.

Copyright

 1. Anbud, förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar, som av säljaren överlämnats till köparen, är och förblir WorkMotions egendom. Sådana handlingar får inte nyttjas av köparen i kommersiellt syfte utan WorkMotions medgivande, och inte heller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt delges tredje man.

Force Majeure

 1. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtagande enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighetsåtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtagande under minst tre månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.

Garanti

30.   För felaktigheter som är att hänföra till bristfälligheter i konstruktion, material eller i tillverkning svarar WorkMotions under en tid av 2 år från leveransdatum, om inte annat skriftligen angivits. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår vid korrekt användning och omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida och inte heller fel hänförliga till normal förslitning eller försämring.

31.  Säljaren avgör om avhjälpande av fel skall ske genom reparation eller utbyte av levererat gods. Köparen har dock inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.

Tvister

 1. Eventuella tvister rörande ingångna affärsavtal skall avgöras av domstol i Stockholm baserat på svensk lag.